Politică de confidențialitate

Înainte de a completa și de a trimite orice formular de cerere de oferta vă rugăm să citiți cu atenție poiitica noastră de confidențialitate. Dacă nu acceptați regulile noastre, nu trimiteți formularul de cerere de oferta. Prin completarea formularului, sunteți de acord cu Termenii și condițiile de cerere oferta

1. DEFINIȚII, TERMENI

Art. 1.1. Acest document conține termenii și condițiile de utilizare a serviciilor oferite de SC AMICOS SRL prin intermediul https://www.amicos.ro. Acest document definește termenii conform cărora SC AMICOS SRL este de acord să furnizeze produse și servicii clienților și utilizatorilor săi. Acest document este un acord între SC AMICOS SRL și CLIENȚII săi. Toți CLIENȚII și utilizatorii serviciilor SC AMICOS SRL sunt supuși acestor termeni și condiții astfel încât utilizarea serviciilor SC AMICOS SRL implică acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor de utilizare.

Art. 1.2. Condițiile prezentate în continuare sunt echivalente cu un acord și sunt reglementate de prevederile prevăzute în următoarele acte normative:

ORDONANȚA nr. 130 din 31 august 2000 privind tratamentul juridic al acordurilor la distanță, aprobată prin Legea nr. 51/2003;
LEGEA nr.365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic;
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI EUROPEAN din 27 aprilie 2016;

Art. 1.3. SC AMICOS SRL – cu datele de identificare RO3350701, Registrul Comerțului: J32/261/1993Cont: RO93 CECE TM01 30RO N093 3136, deschis la CEC BANK, Adresa: loc. Medias, str. Luceafarului, nr. 31, jud. Sibiu, punct de lucru loc. Medias. Str. Anton Pann, nr. 2, jud. Sibiu. in calitatea sa de PRESTATOR. CLIENTUL este persoana fizică sau juridică care utilizează serviciile SC AMICOS SRL.

Art. 1.4. NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele necesare unei bune comunicări cu CLIENȚII noștri sunt solicitate cu respectarea următoarelor principii:

principiul răspunderii – în calitate de operator de date suntem responsabili de respectarea prevederilor legale precum și a eticii care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal;
principiul transparenței – care este respectat prin informarea completă, exactă și obiectivă cu privire la datele colectate și la scopul acestei colectări;
principiul limitării scopului prelucrării – datele vor fi utilizate numai în scopul în care au fost colectate, care este indicat mai jos;
principiul acurateții datelor – datele cu caracter personal colectate trebuie să fie corecte și actualizate în mod constant;
principiul limitării stocării datelor – datele cu caracter personal nu trebuie stocate pe o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopul în care au fost colectate;
principiul integrității și confidențialității – ne angajăm să asigurăm protecția datelor cu caracter personal, atât împotriva riscurilor externe, cât și împotriva eventualelor incidente interne.

SC AMICOS SRL acordă o atenție deosebită confidențialității datelor. Ca atare solicitam doar datele necesare pentru o buna comunicare cu CLIENTII nostri. De asemenea, trebuie să menționăm că SC AMICOS SRL prelucrează datele cu caracter personal în scopul exclusiv de a oferi servicii clienților săi (date necesare pentru a elabora o oferta pentru clienți și pentru a comunica cu aceștia în vederea prestării serviciilor achiziționate de la noi).
Acest articol este conceput pentru a vă oferi detalii despre modul în care colectăm aceste date, de ce le colectăm și cum le folosim. De asemenea, vă descriem modul în care puteți vedea și gestiona aceste date.

Art.1.4.1. CE INFORMAȚII CULEGEM? CUM CULEGEM ACESTE INFORMAȚII?
Colectăm date personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută atunci când utilizați serviciile noastre. Marea majoritate a acestor date le colectăm direct de la dumneavoastră, în următoarele cazuri:

Când solicitati oferta prin intermediul site-ului nostru prin completarea formularului de contact online (numele, prenumele, nr. de telefon si adresa de e-mail si/sau diverse date completate la rubrica de mesaj)

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt preluate și colectate în baza consimțământului expres și neechivoc dat la transmiterea gratuită, prin informarea scopului pentru care sunt colectate datele conform prevederilor art. 1.4.2, CLIENTUL având dreptul de a-și retrage consimțământul.

Art.1.4.2. SCOPUL COLECTĂRII ACESTOR DATE

Pentru a comunica cu clientul (administrativ, comercial, tehnic);
Pentru a crea oferta;

DATELE NU SUNT UTILIZATE ÎN NICIUN ALT SCOP DECÂT CELE LEGATE DE BUNEA COMUNICARE CU CLIENTUL, DATELE NU SE VÂNDE ÎN SCOPURI DE MARKETING/COMERCIAL.

Art.1.4.3. CINE ARE ACCES LA ACESTE DATE?

Personalul SC AMICOS SRL;
Serviciul extern de Contabilitate (doar pentru datele legate de facturare)
Autorități guvernamentale sau civile naționale sau internaționale, al căror obiect de activitate este de a supraveghea respectarea legislației naționale și internaționale în vigoare;
Autoritatea Națională de Calificare – ANC (la solicitare).

Art.1.4.4. CUM PUTEȚI VEDEA, MODIFICA ȘI ȘTERGE INFORMAȚIILE PE CARE LE STOCĂM DESPRE DVS.
În cazul în care solicitați ștergerea datelor dvs., această ștergere se va face în maximum 30 de zile cu condiția ca aceste date să nu fi fost încă utilizate în legătură cu dvs., în legătură cu serviciile achiziționate și active, sau dacă nu este necesară în alte situații legale (legislația fiscală sau cea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice).

Art.1.4.5. SECURIZAREA ȘI STOCAREA DATELOR DESPRE DVS.
Respectăm standardele comune, general acceptate atunci când procesăm, stocăm și asigurăm datele, inclusiv criptarea acestora în anumite situații. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise prin intermediul site-ului nostru web; orice transmisie se face pe propriul risc. După primirea datelor dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să prevenim accesul neautorizat. SC AMICOS SRL păstrează aceste date atât timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi, dar și ulterior pentru o serie de temeiuri legale, precum:

Pe baza legii, acordului sau altor obligații similare aplicabile în domeniul nostru de activitate;
Pentru a stoca, a rezolva, a apăra și a ne impune drepturile contractuale;
Pentru a tine evidenta contabila.

Art.1.4.6. RESTRICȚII LEGATE DE VÂRSTA

Serviciile noastre sunt disponibile pentru a fi achizitionate de catre persoane peste 18 ani in conformitate cu legislatia in vigoare. Dacă știți sau aveți suspiciuni rezonabile că unul dintre serviciile noastre a fost achiziționat de o persoană care nu îndeplinește cerințele de vârstă, vă rugăm să ne contactați.

Art.1.4.7. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

SC AMICOS SRL își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate. Modificările materiale legate de această politică vor fi comunicate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare după publicarea pe www.amicos.ro.

Art.1.4.8. AUTORITATE COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,

Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Art.1.4.9. ÎNTREBĂRI, PLÂNGERI SAU CERERI DE ȘTERGERE

Dacă aveți întrebări, reclamații sau solicitări de ștergere, vă rugăm să ne trimiteți mesajul dumneavoastră pe e-mail la următoarea adresă: amico@amicos.ro, la telefon la 0269831601 (orele de lucru L-V între orele 8:00 – 17: 00)

Vă vom răspunde solicitării în maximum 30 de zile.

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI ȘI CLIENTULUI

Art.2.1. CLIENTUL se obligă să utilizeze Serviciul respectând în totalitate legislația română.

Art.2.2. CLIENTUL se obligă să notifice imediat FURNIZORUL, cu privire la orice modificare a Datelor de Identificare ale Clientului. În caz contrar, FURNIZORUL nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea datelor care nu au fost actualizate de către UTILIZATOR/CLIENT.

Art.2.3. Fără a aduce atingere altor prevederi contrare din prezentul Acord, CLIENTUL înțelege și este de acord că informațiile afișate prin intermediul site-ului său sunt prezentate ca informații și nu pot face obiectul unor eventuale dispute sau acțiuni legale sau dovezi în cadrul unui astfel de acord,proceduri legale. Singurele informații care pot face obiectul unei posibile dispute sau acțiuni în justiție sunt cele menționate în corespondența directă cu noi.

Art.2.4. CLIENTUL este singurul răspunzător pentru informațiile transmise pe internet, prin utilizarea abuzivă a serviciilor contractate.

Art.2.5. DREPTUL DE RETRAGERE În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea actelor normative, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege, consumatorul beneficiaza de un termen de 14 zile pentru a se retrage de la oferta acceptata, fără a fi nevoie să se justifice decizia de retragere.

Perioada de retragere menționată mai sus expiră în termen de 14 zile de la încheierea contractului, pentru contractele de prestare de servicii.

Contractele de prestare a serviciilor sunt exceptate de la dreptul de retragere după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce consumatorul a confirmat că a luat la cunoștință că ar pierde dreptul de retragere după ce acordul a fost executat în totalitate de către un profesionist.

Data încheierii contractului este data la care ambele părți își depun semnăturile.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acord, utilizând o declarație fără echivoc, cum ar fi o scrisoare prin poștă, fax sau e-mail. Dreptul de retragere nu poate fi exercitat după ce serviciile au fost prestate în totalitate. În astfel de cazuri, consumatorul declară că a fost conștient de pierderea dreptului de retragere după ce acordul a fost executat în totalitate de către SC AMICOS SRL.

2.6 DREPTUL DE A FI UITAT, DREPTUL DE POSTARE DATE ȘI DREPTUL DE OPOZERE PRELUCRĂRII


2.6.1 CLIENTUL are dreptul ca datele sale cu caracter personal să fie șterse din orice înregistrări și din orice suport IT stocat, cu respectarea reglementărilor legale interne aplicabile aferente termenului de stocare.

Operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
persoana în cauză își retrage consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea și nu există alt temei legal pentru prelucrare;
persoana în cauză se opune prelucrării.

2.6.2 CLIENTUL are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat împuternicitului într-un format structurat care este frecvent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui procesator, fără orice prevenire din partea procesatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în caz că:

prelucrarea se bazează pe consimțământ.
prelucrarea se realizează prin mijloace automate.

2.6.3 CLIENTUL are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor care privesc o astfel de situație, inclusiv crearea de profiluri în baza acelor prevederi, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru efectuarea unei sarcini care servește un interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice de care a fost învestit operatorul și când prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale împuternicitului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor în cauză prevalează, caz în care necesită protecția datelor cu caracter personal.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Art.3.1. PRESTATORUL se obligă să desfășoare activitățile care fac obiectul contractului cu profesionalismul și diligența propriilor angajamentului asumat și faimei câștigate pe piața serviciilor de formare din România. CLIENTUL are dreptul de a modul în care sunt prestate servicii pentru a stabili conformitatea cu acordul încheiat între părți.

Art.3.2. FURNIZORUL asigură toate echipamentele necesare desfășurării bune în condiții a prestarilor de serviciu

Art. 3.3. CLIENTUL este de acord să plătească contravaloarea serviciilor noastre în conformitate cu termenii conveniți în contract sau comandă.

Art. 3.4. Toate faptele vor fi trimise prin e-mail.

Art. 3.5. Tarifele pentru produse si servicii sunt stabilite in functie de oferta generala de pret afisata online pe site-ul www.amicos.ro si de cerințele clientului.

Furnizorul va oferi CLIENTULUI/UTILIZATORULUI serviciile sale pe baza ofertei generale de pret si a calculelor rezultate din utilizarea facilitatilor suplimentare.

Art. 3.6. Pretul serviciului este stabilit in lei si nu include TVA iar plata se va face de catre CLIENTUL în lei, in conformitate cu facturile emise. CLIENTUL se obligă să plătească prețul pentru serviciile furnizate, precum și orice taxe suplimentare necesare pentru a avea acces la serviciile opționale oferite de PRESTATOR.

Art. 3.7. Tarifele pentru servicii și produse pot fi modificate în baza acordului părților.
Furnizorul poate propune CLIENTULUI modificarea tarifelor și serviciilor în cazul în care modificările legislative, modificările la prețurile și tarifele FURNIZORULUI sau modificări ale costurilor care ar influența tarifele stabilite în acord și ar justifica o astfel de inițiativă.

Art. 3.8. Facturile sunt trimise exclusiv prin e-mail în format PDF, iar din data de 01.01.2024 exclusiv prin sistemul RoEfactura. În temeiul art. 155 din Codul fiscal, alin.6, aplicarea semnăturii și a sigiliului pe facturi nu este obligatorie (http://codfiscal.money.ro/art-155-facturarea/).

Art. 3.9. SC AMICOS SRL recomandă confirmarea plăților prin trimiterea unei copii a instrumentului de plată care să ateste această plată prin e-mail la amicos@amicos.ro.

4. POLITICA DE RETURNARE:

Art. 4.1. CLIENȚII au dreptul la rambursarea integrală a plăților în avans, în cazul în care serviciile nu au fost încă prestate.

Art. 4.2. Rambursarea integrală nu se aplică serviciilor furnizate.

5. DISPOZIȚII FINALE

Art. 5.1. Dacă, din orice motiv, ar trebui să vă simțiți nemulțumit de serviciile pe care le oferim, contactați-ne și spuneți-ne care este problema, astfel încât să o putem rezolva. În cazul în care nu reușim să rezolvăm problema și doriți să întrerupeți contactul, ne puteți informa astfel încât să putem rambursa sumele pe care le-ați plătit în avans.

6. PROMOȚII

Art. 6.1. Toate promoțiile vor fi anunțate pe site-ul nostru și comunicate clienților noștri.
Art. 6.2. Promoțiile sunt disponibile doar în perioada anunțată pe site.

7. DETALII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment: SC AMICOS SRL, Adresa: Punct de lucru: loc. Mediaș, str. Anton Pann, nr. 2, jud Sibiu, Romania.
Tel. 0269831601 E-mail: amicos@amicos.ro